2016/17    Black/white    Old    Others    Alphabet    Reference
geometricky moderni obraz do bytu

"Qteum" Varianta 1

Rok: 2017
Rozměr: 180 x 110
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Qteum" Varianta 2

Rok: 2017
Rozměr: 180 x 110
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Syntetická vertikála"

Rok: 2017
Rozměr: 180 x 110
Barvy: Akryl, syntetika, lak
tisk na plátně

"Michalovi" Grafická variace / tisk

Rok: 2017
Rozměr: 18 x 11 cm
Barvy: Akryl, syntetika, lak
socha na plátně

"SCULPTURE" Varianta 1 - Uvědomění se

Rok: 2017
Rozměr: 180 x 110
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Vertikála hand"

Rok: 2016
Rozměr: 110 x 140
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Vertikála Mind"

Rok: 2016
Rozměr: 220 x 110
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Průlet 01 "

Rok: 2015-16
Rozměr: 100 x 110
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Teorie prostoru"

Rok: 2015-16
Rozměr: 100 x 140
Barvy: Akryl, syntetika, lak
geometricky moderni obraz do bytu

"Barevné linie 03 "

Rok: 2015-16
Rozměr: 110 x 130
Barvy: Akryl, syntetika, lak